Clubreglement


1.1 Inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren op de officiele inschrijvingsdagen, die gepland worden bij de start van de binnentrainingen. Op deze dagen kan men inschrijven vlak voor of vlak na de trainingen van de eigen ploeg.
Voor deze inschrijvingen dien je ter plaatse een gele kaart in te vullen en te ondertekenen. Eveneens breng je ook het inschrijvingsgeld mee of je stort het lidgeld op de clubrekening en je brengt een betalingsbewijs mee. Pas dan is de inschrijving volledig en worden de gegevens opgestuurd voor een spelerslicentie te krijgen. Nieuwe leden zorgen ook voor een digitale pasfoto die wordt gestuurd aan info@afterburners.be.
Na deze inschrijvingsdagen kan men inschrijvingsformulieren verkrijgen bij de secretaris.of een bestuurslid. Door inschrijving verklaart ook elk lid akkoord te gaan met het intern clubreglement.


Inschrijvingsdagen

- zondag 10 januari en zondag 17 januari
- Telkens van 13.00 - 18.00 in de cafetaria van 'DE SPORTHAL'


WAT MOET JE IN ORDE BRENGEN:

1. inschrijvingsformulier invullen (tijdens de inschrijvingsdag)
2. formulier mutualiteit afprinten en meebrengen naar inschrijvingsdag
3. inschrijvingsgeld overschrijven op het clubrekeningnummer: BE29 7330 1079 9564
4. nieuwe leden mailen een digitale pasfoto naar info@afterburners.be

Pas na invullen van het inschrijvingsformulier en het betalen van het inschrijvingsgeld, is de inschrijving compleet.
Als dit niet in orde is na de tweede inschrijvingsdag, kan de toegang tot de training ontzegd worden.


1.2 Lidgelden
De lidgelden worden vastgesteld door het bestuur.
Lidgelden 2016 :
  • Beeball rookie (peanuts): €50
  • Beeball major (pupillen): €80
  • Miniemen en kadetten: €100
  • Dames softball fastpitch: €145
  • Heren softball fastpitch: €145
  • Volwassenen softball fastpitch + slowpitch: €190
  • Volwassenen slowpitch: €100
  • Volwassenen recreanten: €60
  • (vanaf 3e lid binnen gezin is de goedkoopste licentie €50)
  • basislid: €25

Betalingen dienen te gebeuren cash op de inschrijvingsdagen of daarna d.m.v. een overschrijving op het rekeningnummer: 733-0107995-64.
Voor alle inlichtingen omtrent betalingen kan men terecht bij de penningmeester. anjavanderveken@live.be
Hoofdcoaches worden vrijgesteld van lidgeld terwijl assistent coaches enkel de licentiekosten worden aangerekend. De lidgelden kunnen wijzigen wanneer het bestuur dit nodig acht.

2.1 Definitie

Een categorie is een groep spelers die samenhoren in de categorie waarvoor zij hebben ingeschreven (competitie, recreatie ,...).


2.2 Spelerscategorieen

" Softball Heren - Senioren (vanaf 14 jaar )
" Softball Dames - Senioren (vanaf 14 jaar)
" Jeugd (baseball) - Miniemen (van 10 tot 12 jaar, mee trainen vanaf 8 jaar)
" Kadetten (van 13 tot 15 jaar)
" Recreanten - Senioren heren en dames (vanaf 14j)
" Slowpitch - Senioren heren en dames (vanaf 14j)


2.3 In welke categorie spelen?

Volwassenen die in de club willen starten worden verwacht van bij de recreatieve afdeling te starten. Indien een speler reeds ervaring heeft met de sport of bekwaam genoeg is om meteen in de competitieve reeksen mee te starten zal dit afzonderlijk worden bekeken.

Overgang van reeksen: Normaliter groeien de jeugdleden mee met de leeftijdsgenoten maar wanneer de coaches samen met het bestuur beslissen dat iemand om veiligheidsredenen in een hogere of lagere reeks moet spelen dan worden hier indien mogelijk dispensaties voor aangevraagd.
Elke speler kan door het bestuur en de coaches ten allen tijden worden weerhouden uit een bepaalde competitieafdeling wanneer dit om veiligheidsredenen nodig is. De speler wordt dan doorverwezen naar een andere afdeling en indien dit niet mogelijk is zal er een andere oplossing gezocht worden in samenspraak met de betrokken partijen.


2.4 Nieuwe leden

Een nieuw lid mag drie trainingen proberen zonder ligeld te betalen, na deze trainingen moet er een keuze gemaakt worden. Een niet betalend lid kan slechts deze 3 trainingen beroep doen op verzekering van de club indien deze getroffen wordt door een ongeval. De coach kan deze voorlopige leden steeds de toegang weerhouden van een training wanneer deze hier een goede reden voor heeft. Veiligheid is hier een voorbeeld van.


2.5 Opmerking 1

Daar onze club zich toelegt op softball zullen jeugdspelers nadat ze te oud zijn om bij de kadetten te spelen overgaan naar softball dames of softball heren.


2.6 Opmerking 2

Een speler die niet bijdraagt aan wedstrijden in de competitie op geregelde basis en dus enkel meetraint kan door de coach of het bestuur naar de recreanten verwezen worden en de toegang tot de competitietraining ontzegd worden.


3.1 Definitie

Elke categorie wordt geleid door een coach.
Deze wordt aangesteld door het bestuur en is ook verantwoording verschuldigd aan het bestuur.


3.2 Verantwoordelijkheid

De coach is verantwoordelijk voor de line-up's van de wedstrijden. Deze line-up's dienen een half uur voor de aanvang van de wedstrijd in het bezit te zijn van de scoorder.
De coach brieft de spelers tijdig i.v.m. wedstrijden en zet op elk moment info@afterburners.be in de mailinglist.
De coach verwittigd de spelers ook zelf, tijdig bij slecht weer als de training om veiligheidsredenen zal worden afgelast.
De coach zorgt er voor dat de spelers het veld en materiaal achterlaten zoals het hoort en is hier eindverantwoordelijke.
Coach stuurt scores door naar Stephan Wynants.


4.1 Definitie

De scoring is de gegevens van de wedstrijd die de scoorder invult op de scoorderskaart.


4.2 Scoorder

De scoorder moet eveneens lid zijn van de club en in het bezit zijn van een scoorderslicentie uitgereikt door de KBBSF.
Ieder die over een dergelijk attest beschikt mag zich kandidaat stellen om een wedstrijd te scoren in een toegelaten categorie. De scoorder zorgt ook voor een kopie van de scoorderskaart voor iedere partij.


4.3 Vergoeding

De scoorder krijgt voor elke officieel gescoorde wedstrijd twee consumptiebonnen.


5.1 Trainingen

De trainingen worden geleid door een coach of een afgevaardigde van de coach. In geval geen van beide aanwezig kan zijn, zoekt de coach zelf, tijdig een plaatsvervanger. Lukt dit niet, verwittigt de coach het clubbestuur.
Wanneer een speler niet aanwezig of niet tijdig aanwezig kan zijn op een training is de speler geacht dit te melden aan de coach of wanneer deze niet bereikbaar is, aan een bestuurslid.
Heeft men onregelmatige werktijden kan men dit op voorhand bij de inschrijving melden aan de coach of bestuurslid.
Aanwezig zijn op deze trainingen is essentieel voor competitiespelers. Er zal rekening gehouden worden met persoonlijke redenen zoals ziekte, blessures, familiale aangelegenheden en werkuren.


5.2 Wedstrijden

Alleen de coach is verantwoordelijk voor de opstelling van de spelers tijdens de wedstrijden. Hij moet wel rekening houden met eventuele sancties die door het bestuur werden uitgesproken.
Spelers dienen aanwezig te zijn op het speelveld ten minste 60 minuten voor de aanvang van de wedstrijd.
Wanneer een speler niet of niet tijdig aanwezig kan zijn op een wedstrijd is de speler geacht dit te melden aan de coach of wanneer deze niet bereikbaar is, aan een bestuurslid ten laatste 1 dag voor de wedstrijd.


5.3 Plaats en aanvang

De plaats van de trainingen en wedstrijden zullen steeds tijdig meegedeeld worden. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren (bv: oefenwedstrijden, tornooien, enz...)
De competitiewedstrijden zullen via een competitiekalender bekend gemaakt worden.
Eventuele wijzigingen worden ook tijdig meegedeeld door de coach of teamverantwoordelijke.


5.4 Betreden van het veld

Het veld mag slechts gebruikt worden tijdens de trainingsuren of wedstrijddagen. Voor de start van de training mag er geen bal geslagen of gegooid worden op het veld. In de battingcage mag dit wel. Willen coaches een extra training inlassen, bv. als een match wegvalt, dienen ze dit verzoek in bij het bestuur. Zij moeten dit verzoek eerst goedkeuren vooraleer er getraind mag worden.


5.5 Onderhoud van het speelveld

Na elke training en wedstrijd zorgen de spelers er zelf voor dat het materiaal opgeborgen wordt en dat het veld gesleept wordt met de sleepmatten. Op vaste momenten in de week wordt het veld onder handen genomen voor de veldverantwoordelijken. Alleen deze personen gebruiken de tractor. Zij zullen er voor zorgen dat de gravel zeker voor wedstrijden speelklaar is. Als er een belangrijke match in aantocht is, kan een ploeg zelf aan de veldverantwoordelijke vragen om het veld extra te slepen.


5.6 Trainingsdagen en -uren

Trainingsuren worden in het begin van het seizoen op de website geplaatst.


6.1 Transfers

Overgangen van leden die ingeschreven zijn bij de KBBSF zullen steeds geschieden volgens de bepalingen van de KBBSF.


7.1 Clubmateriaal

Het clubmateriaal wordt beheerd door een persoon aangesteld door het bestuur. Het gebruik van het materiaal dient gerespecteerd te worden. Voor het niet respectvol behandelen van clubmateriaal krijgt men een boete van € 3. Voor volledige en opzettelijke vernieling van materiaal wordt de speler de nieuwe aankoopprijs aangerekend van het betreffende materiaal.
Na elke training of wedstrijd wordt het materiaal terug op de juiste plaats in het materiaalkot geplaatst. De materiaalverantwoordelijke een maandelijkse opruimdag waar alles terug op zijn plaats wordt gezet. Doet elk lid dit vanzelf, zijn deze dagen niet nodig.


7.2 Uitleningen

Elk lid kan in principe materiaal ontlenen, mits het betalen van een waarborg (€30) en een huurprijs (naar gelang de uitleenperiode te overleggen met het bestuur). Het ontleende materiaal moet wel terug ter beschikking zijn 2 dagen voor de eerstvolgende activiteit waarvoor dit beschikbaar moet zijn.
De ontlener is verantwoordelijk voor beschadigingen. De materiaalbeheerder zal een lijst opstellen van het ontleende materiaal waarbij naam, adres, uitleendatum en borgsom op vermeld staan. Voor het niet tijdig inleveren van uitgeleend materiaal wordt ook een boete van € 3 aangerekend. Voor elk ontbrekend en/of beschadigd materiaal wordt ook de nieuwprijs aangerekend.


8A.1 Klachten

Leden met klachten en/of problemen over bepaalde zaken of personen kunnen deze discreet bespreken met het bestuur op afspraak.
De problemen zullen in de mate van het mogelijke worden opgelost.


8A.2 Sancties

Deze kunnen uitsluitend door het bestuur en de hoofdcoaches worden genomen. Indien een lid zich niet aan bepaalde sancties kan houden zullen er maatregelen genomen worden in het belang van de club met mogelijkheid tot uitsluiting.


8A.3 Procedure

Opstellen van de aanklacht door 1 van de bestuursleden.
Horen van de persoon die men wil sanctioneren.
Beslissing door bestuur en bekendmaking aan de leden.


8A.4 Schorsingen

Kunnen omvatten: schorsing voor een aantal trainingen en/of wedstrijden. Alleen het bestuur en de coach hebben het recht deze schorsingen uit te spreken.


8A.5 Sancties door derden

Sancties die opgelegd worden door derden (zoals bv. KBBSF) ten persoonlijke titel, vallen steeds ten laste van het lid zelf!
Sancties die aan de club worden opgelegd door nalatenschap of agressie van 1 der leden of supporters worden ook rechtstreeks verhaald op de persoon in kwestie.8b.1 Definitie

Teamspirit staat voor een goede verstandhouding en een toffe aangename sfeer onder alle spelers onderling.


8b.2Klachten en/of problemen

Klachten en/of problemen onder de spelers onderling mogen niet tijdens trainingen en/of wedstrijden geuit worden. M.a.w. wie de teamspirit bederft riskeert een boete of sanctie.8c.1 Boetes

Het niet naleven van de boetes en in het bijzonder dit reglement kan een sanctie opleveren. (zie rubriek 8a.2)


9.1 Kantine

Er wordt een kantineverantwoordelijke aangesteld door het bestuur. Deze persoon besteld tijdig (in het begin van de week) drank bij voor het volgende speelweekend. Hij zorgt er ook voor dat er voldoende chips, koffiefilters, thee, e.a. in voorraad zijn. Eveneens zet hij de drank bij de start van het weekend koud in de koelkasten. Hij bezit ook de geldkas van de kantine en geeft af en toe de opbrengst door aan de penningmeester. De kantineverantwoordelijke communiceert ook met de verantwoordelijke van de kantine van Mendo, van wie wij onze kantine huren.
Elke ploeg is zelf verantwoordelijk om iemand te zoeken om op wedstrijddagen de kantine uit te baten. De opbrengsten worden steeds bijgehouden in de geldkas van de kantine.
Op het einde van een wedstrijddag, worden de lege bakken gesorteerd, de tafels gezet zoals op het voorbeeld (aanwezig in de kantine), de tafels afgekuist en wordt de keuken ordelijk achtergelaten.
Er worden nooit andere dranken verkocht dan deze die door de brouwer geleverd worden!


9.2 Openingstijden

De kantine is open tijdens en na wedstrijden en tijdens eventuele andere activiteiten uitgaande van de club.
Bij wedstrijden is de kantine enkel toegankelijk voor de spelers als alle voorbereidingen genomen zijn d.w.z. terrein en materiaal klaar voor wedstrijd en opgeruimd na de wedstrijd.


10.1 Uitrustingen en uniformen

Een uniformshirt hoeft niet persoonlijk aangekocht te worden. Het kan ook gehuurd worden van de club voor de prijs van € 10 per jaar. (Dit is geen waarborg, maar wel degelijk een huurprijs.)
Op het einde van het seizoen worden alle gehuurde uniformshirten terug ingeleverd bij de materiaalverantwoordelijke. Wie dit niet doet riskeert een boete van €10.
Alle andere onderdelen van het uniform, met namen broeken, petten en kousen, dienen zelf aangekocht te worden. De club voorziet in een groot aantal van deze dingen.
Aan het einde van een spelerscarrire, kunnen persoonlijk aangekochte truitjes (indien in goede staat) doorverkocht worden aan de club. De prijs die de club hiervoor aanbiedt, valt overeen te komen wanneer dit zich voordoet.
Persoonlijke rugnummers kunnen terug ter beschikking van andere (nieuwe) leden gesteld worden wanneer de eigenaar van dit rugnummer gedurende een periode van drie jaar geen actief lid meer is van de club. Een Òactief lidÓ hoeft daarom geen spelend lid te zijn. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt wanneer het bestuur dit beslist.


10.2 Omschrijving

Heren:
Een basisuniform bestaat uit:
- witte broek
- zwarte riem
- clubtruitje met logo en rugnummer
- lange zwarte sokken
- zwarte Afterburners pet

Niet-verplichte accessoires zijn:
- ondershirt conform de teamkleuren (= zwarte mouwen).

Dames:
Een basisuniform bestaat uit:
- witte short (zijkant zwart)
- wit shirt (zijkant zwart) (logo en rugnummer)
- zwarte (Nike) kousen
- zwarte underarmour

Niet-verplichte accessoires zijn:
- zwarte zonnepet met evt. logo
- slidingshort conform de teamkleuren
- zwarte kniebeschermer

Prijzen uniformen: zie website of uniformenverantwoordelijke.


10.3 Verplichtingen

Men is verplicht voor elke wedstrijd het bovenvernoemd ÒbasisuniformÓ te dragen.
Bij de niet-verplichte accessoires is het wel de regel dat ze ofwel niet worden gedragen, ofwel de bovenvernoemde versie van de accessoires. Iedere speler kenmerkt zijn persoonlijke kledij en persoonlijk materiaal d.m.v. zijn initialen.


Dit reglement kan ten allen tijde gewijzigd worden. Elke wijziging zal meegedeeld worden.


Terug naar de Contact pagina.